Ανακατασκευή κεντρικής νησίδας Ν.Ε.Ο. Αθηνών – Κορίνθου

Στο παρόν άρθρο παρουσιάζονται χαρακτηριστικές φάσεις από τις εργασίες εγκατάστασης προκατασκευασμένων αμφίπλευρων στηθαίων ασφαλείας από σκυρόδεμα τύπου New Jersey στο οδικό τμήμα Ασπρόπυργος – Ελευσίνα.

.

Το τμήμα Ασπρόπυργος – Ελευσίνα της Ν.Ε.Ο.Α.Κ.

.

Οι εργασίες έγιναν στα πλαίσια σχετικής εργολαβίας της Περιφέρειας Αττικής που προσωπικά μελέτησα, δημοπράτησα και επέβλεψα. Η μελέτη έγινε σύμφωνα με τις Οδηγίες Μελετών Οδικών Έργων – Συστήματα Αναχαίτισης Οχημάτων (ΟΜΟΕ-ΣΑΟ, ΦΕΚ 702Β/29-4-2011), ενώ τα New Jersey είναι πιστοποιημένα κατά το πρότυπο ΕΝ-1317 και έχουν περάσει επιτυχώς σχετικά crash test.

Τα New Jersey προσδίδουν γενικά κορυφαία οδική ασφάλεια και μελλοντικός στόχος είναι να εγκατασταθούν σε όλο το τμήμα της Εθνικής Αθηνών – Κορίνθου που συντηρεί η Περιφέρεια Αττικής, με αρχή το Δαφνί. Αφορμή για την έγκριση και δημοπράτηση του έργου ήταν κάποια θανατηφόρα ατυχήματα στο παρελθόν στα οποία φορτηγά εισέρχονταν στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας καταστρέφοντας τα μεταλλικά στηθαία ασφαλείας της κεντρικής νησίδας ή στα οποία λάμβανε χώρα πρόσκρουση μοτοσυκλετιστών στα μεταλλικά στηθαία με ολέθριες συνέπειες.

.

Δημιουργία παρακάμψεων και χώρου εργασίας εκατέρωθεν της κεντρικής νησίδας. Προκειμένου να μην υπάρξει ανάσχεση της κυκλοφορίας (καθότι η Αθηνών – Κορίνθου είναι από τις πλέον βεβαρημένες κυκλοφοριακά σε πανελλαδικό επίπεδο) δημιουργήθηκαν και πάλι δύο λωρίδες ανά ρεύμα κυκλοφορίας, χωρίς όμως ΛΕΑ. Το μέτωπο εργασίας ήταν 300-600μ κάθε φορά και μεταφερόταν με το πέρας των εργασιών κάθε τμήματος.

.

Το προς αντικατάσταση στηθαίο ήταν αμφίπλευρο μεταλλικό τύπου ΣΤΕ-12 το οποίο είχε έναν ορθοστάτη, ένα οριζόντιο παρέμβλημα με επέκταση προς κάθε ρεύμα κυκλοφορίας και μία οριζόντια δοκό (λεπίδα) ανά ρεύμα κυκλοφορίας. Η ΝΕΟΑΚ είναι από τους ελάχιστους οδικούς άξονες της Αθήνας που διαθέτει τέτοιο στηθαίο. Το στηθαίο αυτό είναι παλιού τύπου, χωρίς καμία πιστοποίηση και με κακή συμπεριφορά σε πρόσκρουση.

.

Αποξήλωση λεπίδων

.

Φόρτωση και απομάκρυνση λεπίδων

.

Υδραυλική σφύρα σπάει τα κράσπεδα, τις πλάκες πεζοδρομίου και αφαιρεί τους ορθοστάτες

.

Το αποτέλεσμα της σφύρας

.

Απομάκρυνση μπαζών και εκσκαφή στο -0.30μ με χρήση υδραυλικού εκσκαφέα. Το ρείθρο διατηρήθηκε ακέραιο για να μην υπάρξει θέμα αλλαγής της γεωμετρίας της διατομής της οδού

.

Συμπλήρωση με υλικό 3Α, διάστρωση και συμπύκνωση στο -0.15μ

.

Τοποθέτηση διπλού πλέγματος Τ139 και προετοιμασία για σκυροδέτηση

.

Πριν τις σκυροδετήσεις έπρεπε να αντιμετωπιστεί το θέμα των φρεατίων απορροής ομβρίων. Στα 3 εκ των 4 χιλιομέτρων του τμήματος στην κεντρική νησίδα υπήρχαν φρεάτια συλλογής ομβρίων ανά περίπου 35μ

.

Τα περισσότερα φρεάτια μεταφέρθηκαν από το κέντρο της νησίδας στο ρείθρο με ανάλογη επέκταση του αγωγού σύνδεσης. Ο αγωγός στις περισσότερες περιπτώσεις διέτρεχε κάθετα την οδό και κατέληγε σε έτερο φρεάτιο απέναντι στη δεξιά ή στην αριστερή οριογραμμή. Ταυτόχρονα άλλαξε και ο τρόπος συλλογής των ομβρίων υδάτων, η πλάγια μπούκα εισαγωγής μετατράπηκε σε σχάρα όπως θα δούμε και παρακάτω

.

Επίσης πριν τις σκυροδετήσεις, ο αρμός πλάτους 5εκ. μεταξύ των 2 φορέων (ένας για κάθε ρεύμα κυκλοφορίας) της γέφυρας του Σαρανταπόταμου, αποκαλύφθηκε, καθαρίστηκε και

.

σφραγίστηκε με ασφαλτική μαστίχη

.

Σκυροδέτηση

.

Νέο φρεάτιο με κάλυμα σχάρας

.

Μετά τη σκυροδέτηση έγινε η εγκατάσταση των προκατασκευασμένων στοιχείων New Jersey. Το κάθε στοιχείο έχει μήκος 6μ και ζυγίζει περίπου 5,5 τόνους. Τα στοιχεία τοποθετήθηκαν ως επικαθήμενα στη σκυροδετημένη κεντρική νησίδα, διαδοχικά το ένα μετά το άλλο

.

Στην επαφή 2 διαδοχικών στοιχείων υπάρχει σχετικός μηχανισμός για “κλείδωμα” των στοιχείων μεταξύ τους. Το κλειδί είναι ένα τεμάχιο υψίκορμης μεταλλικής δοκού.

.

Με τον τρόπο αυτό τα στοιχεία σχηματίζουν μια αδιάρηκτη “αλυσίδα”. Η διάταξη αυτή όπως προειπώθηκε πιστοποιήθηκε κατά ΕΝ-1317 και είναι γνωστή εκ των προτέρων τόσο η ικανότητα συγκράτησης της, όσο και η δυναμική της παραμόρφωση σε περίπτωση πρόσκρουσης οχήματος

.

‘Ενα ακόμη θέμα που παρουσιάστηκε ήταν οι καθιζήσεις του οδοστρώματος, πριν και μετά από κάθε μία εκ των 3 διαδοχικών γεφυρών της Ελευσίνας (είσοδος Ελευσίνας, σιδηροδρομική γραμμή και οδός Γέλας)

.

Το ζήτημα αυτό αντιμετωπίστηκε με ρίψη επιπλέον σκυροδέματος στην κεντρική νησίδα, μέχρι την σωστή υψομετρική θέση (μέχρι την ερυθρά της οδού). Επικείμενη συμπλήρωση του οδοστρώματος με ασφαλτικό υλικό έως το προσωρινά υπερυψωμένο σκυρόδεμα θα αντιμετωπίσει ολοκληρωτικά το θέμα των καθιζήσεων

.

Τέλος, σε κάποια σημεία τα στοιχεία New Jersey ήρθαν με μεγαλύτερες οπές στη βάση τους για να διευκολυνθεί η μετακίνηση ομβρίων υδάτων από το ένα ρεύμα κυκλοφορίας στο άλλο

.

Ολοκληρωμένες εργασίες στην είσοδο της Ελευσίνας

.

Ολοκληρωμένες εργασίες στο ύψος της οδού Γέλας

.

Ολοκληρωμένες εργσίες στα τελευταία 400μ του τμήματος